znak
producent
ZAKRES NORMY PN-EN 12899-1

Norma PN-EN 12899-1 dotyczy "stałych pionowych znaków drogowych" i określa wymogi odnośnie właściwych parametrów takich jak:

- odporność na obciążenia pionowe np. działanie wiatru,

- cechy widoczności takie jak chromatyczność, luminancja, współczynnik odblasku,

- trwałość, w tym odporność na uderzenie, odporność na starzenie, korozję.

ZOBOWIĄZANIA PRODUCENTÓW

Norma PN-EN 12899-1 zobowiązuje producentów znaków do "OCENY ZGODNOŚCI" z wymaganiami normy.

Zgodność powinna być wykazana poprzez:

- "wstępne badanie typu" zgodne z wymogami EN 12899-5 oraz

- ZKP (zakładową kontrolę produkcji) zgodną z wymogami EN 12899-4

CERTYFIKAT CE - DEKLARACJA ZGODNOŚCI

System poświadczenia zgodności dzieli ocenę zadań pomiędzy odpowiedzialność producenta i odpowiedzialność organu certyfikującego produkt.

Odpowiedzialność producenta polega na testowaniu próbek pobranych w zakładzie oraz ocenę przez ZKP zgodności wszystkich parametrów z wymaganiami normy EN 12899-4

Odpowiedzialność organu certyfikującego polega na wstępnym badaniu typu (ITT) mającym na celu wykazania zgodności z normą oraz inspekcji, oceny, aprobaty i stałego nadzoru zakładu i zakładowej kontroli produkcji.

Spełnienie ww warunków skutkuje wydaniem certyfikatu zgodności, który uprawnia producenta do umieszczania oznakowania CE.

WYMAGANIA STAWIANE PRODUCENTOM

ZKP - ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

Producent powinien, ustanowić, dokumentować i utrzymywać ZKP, aby zapewnić utrzymanie rynku w produkt zgodny z zadeklarowaną jakością. System ZKP powinien składać się z pisemnych procedur (instrukcji), regularnych inspekcji oraz testów i/lub ocen oraz użycia ich wyników w celach kontroli materiałów lub elementów sprzętu, procesu produkcyjnego oraz samego wyrobu.

WSTĘPNE BADANIE TYPU (ITT)

Wstępne badanie typu powinno zostać przeprowadzone w celu wykazania zgodności z normą, podczas pierwszego użycia tej normy do całkowitego oznakowania zestawów, znaków, tablic znaków. Charakterystyki te nie muszą być na nowo określane pod warunkiem że działanie komponentów lub metoda określania się nie zmieniły i pod warunkiem, że ci producenci lub dostawcy stosują system ZKP.

DZIEDZICZENIE ZGODNOŚCI

"Elementy, których niezbędny poziom jakości został wcześniej wykazany (poprzez zgodność z odpowiednią normą europejską lub oznakowanie CE w zgodności z ETA (europejska aprobata techniczna) można traktować jako sprawdzone pod względem zadeklarowanej jakości i nie wymagają one żadnych dalszych testów związanych ze zgodnością z tą normą europejską - pod warunkiem, że jakość elementu nie zostaje zmniejszona w trakcie włączania go do produktu." (PN-EN 12899-4 paragraf 4.1)

OFERTA

Firma BOLD kieruje swoją ofertę do producentów znaków drogowych.

Wdrożenie ZKP oraz uzyskanie certyfikatu CE uprawniającego do umieszczenia na produkowanych licach znaków drogowych oznakowania CE sprawią, że oferowane przez nas wyroby nie będą wymagać od nabywców konieczności kosztownych badań wymaganych do otrzymania certyfikatu. Korzystanie z certyfikowanych lic nie wymaga również posiadania kosztownego sprzętu do badania próbek pod kątem zgodności z określonymi w normie współczynnikami chromatyczności, luminancji oraz współczynnikiem odblasku.

LABORATORIUM

Firma BOLD mając na uwadze najwyższą jakość oferowanych wyrobów przy produkcji korzysta ze SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO służącego do badania chromatyczności, luminancji oraz współczynnika odblasku.

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 1388-CPR-12.2/2019

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 1388-CPR-12.2/2019 - Lica znaków drogowych BOLD

OSVEDCENI O STALOSTI VLASTNOSTI 1388-CPR-12.2/2019 - Lica znaków drogowych BOLD

Certyfikat dla wyrobu budowlanegi Lica znaków drogowych BOLD .

Certyfikat dotyczy tarcz znaku drogowego oraz lic znaków drogowych wykonanych technologia sitodruku, przezroczystymi tuszami barwnymi do folii odblaskowych oraz połączenia odblaskowych folii kolorowych z czarna folia nieodblaskową.

Tarcze znaków drogowych oraz lica znaków drogowych przeznaczone są do instalacji na stałe na drogach komunikacji ladowej, służą do informowania i zarządzania ruchem na drogach komunikacji ladowej

Certyfikat dotyczy lic wykonywanych na foliach odblaskowych Oralite 5710 EGP, Oralite 6710 EGP, Oralite 5910 HIPG, Oralite 6910 BG

  • paski

Copyright © 2019 BOLD - REKLAMA, POLIGRAFIA / strona główna / napisz do nas

iso
STOPKA